Ιστορία και Λογοτεχνία

Αναζήτηση

Αναζήτηση στα περιεχόμενα της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο

Βαυαροί στην Ελλάδα

Ζάιντλ Β., Βαυαροί στην Ελλάδα. Η γένεση του νεοελληνικού κράτους και το καθεστώς του Όθωνα, μτφρ. Δ. Ηλιόπουλος, Ελληνική Ευρωεκδοτική, Αθήνα 1984, σ.120.
  • Η ενθρόνιση του Όθωνα → Ιστορία

«Η διακήρυξη, που διένειμε o Όθων μετά την αποβίβασή του, περιέχει αρχικά μια υπόμνηση πάνω στην ένδοξη ιστορία των Eλλήνων και αναγγέλλει μια γενική αμνηστία, τελειώνοντας με αυτές τις καθοριστικές προτάσεις:

Αναβαίνων εις τον θρόνον της Ελλάδος δίδω την πάνδημον βεβαίωσιν του να προστατεύσω ευσυνειδήτως την θρησκείαν σας, να διατηρώ πιστώς τους νόμους, να διανέμεται η δικαιοσύνη προς ένα έκαστον και να διαφυλάττω ακέραια διά της θείας βοηθείας, εναντίον οποιουδήποτε την ανεξαρτησίαν σας, τας ελευθερίας σας και τα δικαιώματά σας. Η πρώτη μου φροντίς θέλει είναι η ανόρθωσις και στερέωσις της κοινής ησυχίας και ευταξίας, ώστε ν’ απολαμβάνη καθείς εξ ίσου ανενοχλήτως και ανεπηρεάστως νόμιμον ασφάλειαν. Παραδίδων εις την λήθην τας εις το παρελθόν πολιτικάς παραφοράς, περιμένω πεποιθότως ότι έκαστος υμών, ω Έλληνες, θα αποδώση εις το έθνος την προσήκουσαν υποταγήν εις τους νόμους και εις τας αρχάς τας επιτετραμμένας την τούτων εκτέλεσιν και να επιστρέψη ειρηνικώς εις την εστίαν του.»