Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Αποτελέσματα για: "γνώμη"

Βρέθηκε 1 λήμμα
γνώμη, (γι-γνώσκω), I. μέσο γνώσης, σήμα, διακριτικό γνώρισμα, τεκμήριο, σε Θέογν. II. όργανο με το οποίο κάποιος προσεγγίζει, κατακτά τη γνώση, το πνεύμα. 1. σκέψη, κρίση, διανόημα, διάνοια, σε Σοφ.· με αιτ. απόλ., γνώμην ἱκανός, ευφυής, έξυπνος, σε Ηρόδ.· γνώμην ἀγαθός, σε Σοφ.· γνώμην ἔχειν, εννοώ, κατανοώ, στον ίδ.· προσέχειν γνώμην, λειτουργώ με περίσκεψη, είμαι σε επιφυλακή, ετοιμότητα, δίνω προσοχή· ἀπὸ γνώμης, με καθαρή συνείδηση, σε Αισχύλ.· αλλά, οὐκ ἀπὸ γνώμης, όχι χωρίς ορθολογική σκέψη, με θετική κρίση, σε Σοφ. 2. το πνεύμα, η ψυχή κάποιου, η θέληση, ο σκοπός, η επιδίωξη, η διάθεση, η κλίση, σε Αισχύλ. κ.λπ.· ἐν γνώμῃ γεγονέναι τινί, διατελώ υπό την εύνοια κάποιου, σε Ηρόδ.· τὴνγνώμην ἔχειν πρός τινα ή τι, έχω τη διάθεση, ρέπω, κλίνω προς το μέρος..., σε Θουκ.· ἀφ' ἑαυτοῦ γνώμης, με τη δική του συγκατάθεση, βούληση, στον ίδ.· ἐκ μιᾶς γνώμης, με μία σύμφωνη γνώμη, ομόφωνα, σε Δημ.· ομοίως, μιᾷ γνώμῃ, σε Θουκ.· στον πληθ., φίλιαι γνῶμαι, φιλικά συναισθήματα, σε Ηρόδ. III. 1. κρίση, γνώμη, άποψη· πλεῖστός εἰμι τῇ γνώμῃ, ρέπω περισσότερο προς την άποψη ότι..., σε Ηρόδ.· ομοίως, ταύτῃ πλεῖστος τὴν γνώμην ή ἡ πλείστη γνώμη ἐστί μοι, στον ίδ.· γνώμην ἔχειν, όπως λόγον ἔχειν, έχω δίκιο, είμαι σωστός, σε Αριστοφ.· κατὰ γνώμην τὴν ἐμήν, Λατ. mea sententia, κατά τη γνώμη μου, σε Ηρόδ.· απόλ., γνώμην ἐμήν, σε Αριστοφ.· παρὰ τὴν γνώμην, αντίθετα προς το δημόσιο αίσθημα, την επικρατούσα αντίληψη, σε Θουκ.· λέγεται για ρήτορες, γνώμην ἀποφαίνειν, ἀποδείκνυσθαι, φανερώνω, εκφωνώ, εκφέρω μια άποψη, σε Ηρόδ.· τίθεσθαι, σε Σοφ.· δηλοῦν, σε Θουκ. 2. όπως το Λατ. sententia, σχέδιο, πρόταση για συζήτηση· γνώμην εἰσφέρειν, σε Ηρόδ.· εἰπεῖν, προθεῖναι, σε Θουκ.· γνώμην νικᾶν, υπερισχύει η πρότασή μου, σε Αριστοφ. 3. γνῶμαι, αποφθέγματα σοφών ανθρώπων, τα ρητά, τα γνωμικά, Λατ. sententiae· 4. σκοπός, επιδίωξη, πρόθεση, σε Θουκ.· τινά ἔχουσα γνώμην; με ποιο σκοπό; σε Ηρόδ.· ἡ ξύμπασα γνώμη τῶν λεχθέντων, το γενικό νόημα, σημασία..., σε Θουκ.