Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

167. – Αἰσχύλον Εὐφορίωνος

Το επιτύμβιο του Αισχύλου

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει
μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας·
ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι
καὶ βαρυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.
Ἀθήναιος 14, 6

Τον Αισχύλο, τον γιο του Ευφορίωνα, τον Αθηναίο,

που πέθανε στη σιτοφόρα Γέλα, σκεπάζει τούτο το μνήμα·

για την πολυθρύλητη ανδρεία του ας μιλήσει το δάσος του Μαραθώνα

και ο βαθυχαιτήεις Μήδος που τη γνώρισε.

 

(μετάφραση Θ. Κ. Στεφανόπουλος)

 

1 Το επίγραμμα παραδίδεται με το όνομα του Αισχύλου, φαίνεται όμως πιθανότερο ότι είναι ψευδεπίγραφο έργο της ελληνιστικής εποχής.