Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τα νέα επίπεδα στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Δ΄ Επίπεδο

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται τουλάχιστον τρεις φυσικοί ομιλητές της γλώσσας που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει πληροφορίες και ιδέες, να αναγνωρίζει τον τόνο και να προσδιορίζει το σκοπό των διαφορετικών τύπων των γραπτών κειμένων για το γενικό αναγνώστη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάζει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο κτλ.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη, κείμενα συνολικά 600 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφραστεί γραπτώς σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Δ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει αποτελεσματικά ιδέες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών του εμπειριών με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου και γραμματικών δομών, και να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που περιέχουν άγνωστες σ’ αυτόν καταστάσεις. Καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τις εκφράσεις που απαιτούνται για το κάθε θέμα. Επίσης, καλείται να συνομιλήσει με τον συνεξεταζόμενό του αναπτύσσοντας επιχειρήματα και ιδέες με σκοπό να τον μεταπείσει σε περίπτωση που έχει αντίθετες απόψεις. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Hide