Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τα νέα επίπεδα Ελληνομάθειας στη νέα ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις ήταν τέσσερα, Επίπεδο Α΄, Επίπεδο Β΄, Επίπεδο Γ΄, Επίπεδο Δ΄,[1] και εξετάζονταν οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Τα εξεταστικά θέματα απευθύνονται σε κοινό με γενικές γλωσσικές ανάγκες και το περιεχόμενό τους είναι γενικού ενδιαφέροντος. Ο προσανατολισμός τους είναι επικοινωνιακός, σύστημα που θεωρείται ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από άλλα και στο οποίο δίνεται έμφαση όχι μόνο στη γραμματική ακρίβεια και ορθότητα αλλά και στην ικανότητα του εξεταζομένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα από τη γλώσσα σε ορισμένο χώρο και σ’ ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, φιλικό ή τυπικό. Διαχωρίζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται, διατυπώνονται με σαφήνεια ο τρόπος και το μέσο με τα οποία γίνεται η εξέταση, ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι και δηλώνεται ο αριθμός και η έκταση των αναμενόμενων ορθών απαντήσεων.

Το γραπτό μέρος της εξεταστικής δοκιμασίας του κάθε επιπέδου περιέχεται σε δύο εξεταστικά τετράδια. Το πρώτο εξεταστικό τετράδιο περιλαμβάνει τα θέματα της εξέτασης της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου και το δεύτερο την παραγωγή γραπτού λόγου. Η εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου διενεργείται μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης σε ώρα και συχνά και σε ημερομηνία, που ορίζεται από το κάθε εξεταστικό κέντρο.

1 Το Α΄ είναι το πρώτο και χαμηλότερο επίπεδο, ενώ το Δ΄ είναι το τελευταίο και υψηλότερο ως προς τις γνώσεις και τις γλωσσικές ικανότητες που απαιτούνται εκ μέρους των υποψηφίων.

Hide