Εξετάσεις ελληνομάθειας για ειδικούς σκοπούς

Για νεότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ύστερα από υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εξωτερικών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠΔΒΜΘ) διοργανώνουν εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για ειδικούς (επαγγελματικούς) σκοπούς.

Οι εξετάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους. Οι εξετάσεις διενεργούνται τρεις φορές το χρόνο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:

 
ΗμερομηνίεςΠαρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010
ΕγγραφέςΑπό 13 Σεπτεμβρίου ως 15 Οκτωβρίου 2010
 
ΗμερομηνίεςΠαρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011
ΕγγραφέςΑπό 1 Νοεμβρίου ως 17 Δεκεμβρίου 2010
 
ΗμερομηνίεςΤρίτη 11 Μαΐου 2011
ΕγγραφέςΑπό 1 Φεβρουαρίου ως 21 Μαρτίου 2011

Το επίπεδο μέτρησης της γνώσης της ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό ορίστηκε να είναι το Α΄ σε αντιστοιχία με το πρώτο επίπεδο του Πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνομάθειας (βλ. Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας. Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα) και με το επίπεδο Α2 όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο επίπεδο αυτό καθορίζονται οι βασικές λειτουργίες και έννοιες, γενικές και ειδικές, οι οποίες αποτελούν ικανά εφόδια για τους υποψηφίους ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος σε πρακτικές συναλλαγές καθώς και σε διαπροσωπική επικοινωνία με απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους, να επικοινωνούν ή να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και να γράφουν απλά, σύντομα κείμενα. Οι δεξιότητες στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρεις: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Πιο συγκεκριμένα, οι γλωσσικές απαιτήσεις στο Α΄ επίπεδο ανά δεξιότητα είναι οι εξής:

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη.Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση αυτής της δεξιότητας είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με οικεία καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα ενός μικρού απλού κειμένου με οικεία θέματα, όπως ανακοινώσεις, απλές ταξιδιωτικές διαφημίσεις, σημειώματα, προγράμματα, απλές οδηγίες κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Α΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, ν’ απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές και να παίξουν με το συνεξεταζόμενό τους το παιχνίδι των ρόλων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι η συμπλήρωση και υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στα εξεταστικά κέντρα – και όχι στο ΚΕΓ – στις καθορισμένες ημερομηνίες. Το ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις έχει οριστεί στα 65 ευρώ.

Παρακάτω αναφέρονται τα ως τώρα αναγνωρισμένα εξεταστικά κέντρα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hide