Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τα νέα επίπεδα στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Β΄ Επίπεδο

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός κειμένου ή μιας συνομιλίας ανάμεσα σε δύο φυσικούς ομιλητές σε ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται ή να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο B΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα μιας ποικιλίας θεμάτων καθώς και ουσιαστικές λεπτομέρειες απλών στοιχείων σε γνωστά θέματα, όπως αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, οδηγίες χρήσης, προσωπικά γράμματα, διάφορους λογαριασμούς κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται ή να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κτλ.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 240-260 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνθέτει απλά σύντομα κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων. Καλείται να γράψει αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειa της εξέτασης στο B΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα επικοινωνίας σε μια ποικιλία καταστάσεων/συνθηκών και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις σε γνώριμα θέματα. Καλούνται να δώσουν διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό τους και για την οικογενειακή τους κατάσταση, για διάφορες απλές προσωπικές εμπειρίες και να συνομιλήσουν με τον συνεξεταζόμενό τους για διάφορα απλά καθημερινά θέματα και εμπειρίες. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Hide