Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τα νέα επίπεδα στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Α΄ Επίπεδο

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα ενός μικρού απλού κειμένου με γνώριμα θέματα, όπως ανακοινώσεις, απλές ταξιδιωτικές διαφημίσεις, σημειώματα, προγράμματα, απλές οδηγίες κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 160-180 λέξεις.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες. Καλείται να συμπληρώσει ή να γράψει απλές αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκεια της εξέτασης στο Α΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, ν’ απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές και να παίξουν με το συνεξεταζόμενό τους το παιχνίδι των ρόλων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Hide