Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις εξετάσεις όπως γίνονταν μέχρι το Μάιο 2010. Ενημερωθείτε για τα νέα επίπεδα στην ιστοσελίδα www.greeklanguage.gr/certification

Γ΄ Επίπεδο

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει σαφείς πληροφορίες και ιδέες που παρουσιάζονται σε ένα κείμενο ή σε μια συζήτηση μεταξύ τριών ή τεσσάρων φυσικών ομιλητών της γλώσσας και σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά.
Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα και αναφορές. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σε ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάσει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο, να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κ.ά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 85 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 400 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζεται περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Γ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει τις προσωπικές τους ιδέες και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια παρατεταμένη συνομιλία. Καλείται να δώσει διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό του, για την οικογενειακή του κατάσταση, διάφορες προσωπικές εμπειρίες, τις συνήθειές του, να δικαιολογεί επαρκώς τις επιλογές του, να συνομιλεί και να σχολιάζει με το συνεξεταζόμενό του διάφορα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να αναπτύσσει αποτελεσματικά τα επιχειρήματά του και να αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Hide