Είστε εδώ

Τριανταφυλλόπουλος Νίκος Δ., «Ενιαυτός. Βιβλιοκρισίες. Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμ. ΚΘ΄ (1986-1991), Αθήνα 1992, σσ. 433-450», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 2 (Φθινόπωρο 1993), σ. 206