Γραφικό

LIDDELL & SCOTT
Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος 2007)

Βραχυγραφίες

=σημαίνει ισοδύναμος τύπος
άγν. προέλ.άγνωστης προέλευσης
Αθήν.Αθήναιος
Αί.«Αίας» (έργο του Σοφοκλή)
αιγυπτ.αιγυπτιακός, -ή, -ό
Αιολ.Αιολική διάλεκτος
Αισχίν.Αισχίνης
Αισχύλ.Αισχύλος
Αίσωπ.Αίσωπος
αιτ.αιτιατική πτώση
ακολουθ.ακολουθείται, ακολουθούμενο
Αλκιδάμ.Αλκιδάμας
Αλκμ.Αλκμάν
αμτβ.αμετάβατο (ρήμα)
αμφίβ. προέλ.αμφίβολης προέλευσης
αναδιπλ.αναδιπλασιασμός
Ανακρ.Ανακρέων
Ανακρεόντ.«Ανακρεόντεια»
αναφορ. αντων.αναφορική αντωνυμία
αναφορ. πρότασηαναφορική πρόταση
Ανδοκ.Ανδοκίδης
Ανθ.Ανθολογία
αντίθ. (προς)αντίθετος, -η, -ο (προς)
Αντιφ.Αντιφώντας
αντων.αντωνυμία
ανώμ.ανώμαλος τύπος
αόρ.αόριστος χρόνος
απαρ.απαρέμφατο
αποθ.αποθετικός, αποθετικό
αποκομ. (τύπος)αποκομμένος (τύπος)
Απολλ. Ρόδ.Απολλώνιος Ρόδιος
απόλ.απόλυτο
απρόσ.απρόσωπο
Άρατ.Άρατος
αριθμ.αριθμητικό
Αριστ.Αριστοτέλης
Αριστοφ.Αριστοφάνης
Αρρ.Αρριανός
αρσ.αρσενικό γένος
αρχ.αρχαίος, -α, -ο
Αρχίλ.Αρχίλοχος
Αττ.Αττικοί συγγραφείς, Αττική διάλεκτος
αύξ.αύξηση
αυτοπαθ. αντων.αυτοπαθητική αντωνυμία
Βάβρ.Βάβριος
Βατραχομ.«Βατραχομυομαχία» (έργο που αποδίδεται στον Όμηρο)
Βιργ.Βιργίλιος
βλ.βλέπε
βλ. αυτ.βλέπε αυτόθι
βλ. ανωτ.βλέπε ανωτέρω
βλ. κατωτ.βλέπε κατωτέρω
Βοιωτ.Βοιωτική διάλεκτος
γεν.γενική πτώση
Γραμμ.Γραμματικοί, Γραμματική
Δείν.Δείναρχος
δηλ.δηλαδή
Δημ.Δημοσθένης
διαιρ.διαιρετική
δοτ.δοτική πτώση
δυϊκ.δυϊκός αριθμός
Δωρ.Δωρική διάλεκτος
εβρ.εβραϊκός, -ή, -ό
εγκλιτ. μόριοεγκλιτικό μόριο
ειρων.ειρωνικά
εκτεταμ. (τύπος)εκτεταμένος τύπος
ελλ.ελληνικός, -ή, -ό
ελλ. αλφαβ.ελληνικού αλφαβήτου
Εμπεδ.Εμπεδοκλής
Ενεργ.Ενεργητική φωνή, διάθεση, ρηματικός τύπος
ενεστ.ενεστώτας χρόνος
ενικ.ενικός αριθμός
Επιγρ.Επιγράμματα
επίθ.επίθετο
Επικ.Επικός, Επικοί ποιητές
επίρρ.επίρρημα
επιτετ. (τύπος)επιτεταμένος τύπος
επιφών.επιφώνημα
ερωτημ. ερωτηματικός, -ή, -ό
ετερογ.ετερογενής, ετερογενές
ετερόκλ.ετερόκλιτο
Ευκλ.Ευκλείδης
ευκτ.ευκτική έγκλιση
Εύπολ.Εύπολις
Ευρ.Ευριπίδης
ευφημ.κατ’ ευφημισμόν
Ηράκλειτ.Ηράκλειτος
Ηρόδ.Ηρόδοτος
Ησίοδ.Ησίοδος
Ησύχ.Ησύχιος
ηχομιμ.ηχομιμητικός τύπος, λέξη
Θέογν.Θέογνις
Θεόκρ.Θεόκριτος
Θεόφρ.Θεόφραστος
θηλ.θηλυκό γένος
Θουκ.Θουκυδίδης
Ιππ.Ιπποκράτης
Ιππών.Ιππώναξ
ισοδύν.ισοδύναμος τύπος
Ισοκρ.Ισοκράτης
Ιων.Ιωνική διάλεκτος
Ιώσηπ.Ιώσηπος
Καίσ.Καίσαρας
Καλλ.Καλλίμαχος
Κάτ.Κάτουλλος
κατηγορ.κατηγορούμενο
Κ.Δ.Καινή Διαθήκη
κ.ε.και εξής
Κικ.Κικέρωνας
κλητ.κλητική πτώση
κ.λπ.και τα λοιπά
Κρατ.Κρατίνος
κτητ. αντων.κτητική αντωνυμία
Κτησ.Κτησίας
Κύρ. «Κύρου Παιδεία» έργο του Ξενοφώντα
Κωμ.Κωμικοί ποιητές
κωμ.κωμικός, -ή, -ό
Λακων.Λακωνική διάλεκτος
Λατ.Λατινικό, Λατινικά
λατ. αλφάβ.λατινικό αλφάβητο
Λουκ.Λουκιανός
Λυκ.Λυκούργος
Λυκόφρ.Λυκόφρων
Λυσ.Λυσίας
Μανέθ.Μανέθων
μέλ.μέλλοντας χρόνος
Μένανδρ..Μένανδρος
Μέσ.Μέση φωνή, διάθεση, ρηματικός τύπος
μεταγεν.μεταγενέστερα
μεταγεν. (τύπος)μεταγενέστερος τύπος
μεταφ.μεταφορά, μεταφορικά, μεταφορική σημασία
Μόσχ.Μόσχος
μτβ.μεταβατικό (ρήμα)
μτχ.μετοχή
ξέν.ξένη (λέξη)
Ξεν.Ξενοφώντας
Οβίδ.Οβίδιος
Ομήρ. Ιλ.Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρ. Οδ.Ομήρου Οδύσσεια
Ομηρ. ΎμνοιΟμηρικοί Ύμνοι
ομηρ. τύποιομηρικοί τύποι
ονομ.ονομαστική πτώση
οξύτ.οξύτονος, οξύτονο
Οράτ.Οράτιος
οριστ.οριστική έγκλιση
Όρν.«Όρνιθες» (έργο του Αριστοφάνη)
ουδ.ουδέτερο γένος
ουσ.ουσιαστικό
Παθ.Παθητική διάθεση, ρηματικός τύπος
παρακ.παρακείμενος χρόνος
παρατ.παρατατικός χρόνος
παρεφθ. (τύπος)παρεφθαρμένος (τύπος)
παροιμ.παροιμιακά, παροιμιακός, -ή, -ό
παροξ.παροξύτονος, παροξύτονο
πατρωνυμ.πατρωνυμικό
περισπ.περισπώμενος, περισπώμενο
πιθ.πιθανόν
Πίνδ.Πίνδαρος
Πλάτ.Πλάτωνας
πλεον.πλεοναστικά
πληθ.πληθυντικός αριθμός
Πλούτ.Πλούταρχος
ποιητ.ποιητικά, ποιητικός τύπος, λέξη
Πολύβ.Πολύβιος
πράγμ.πράγμα, πράγματος
πρβλ.παράβαλε
πρόθ.πρόθεση
προπαροξ.προπαροξύτονος, προπαροξύτονο
προπερισπ.προπερισπώμενος, προπερισπώμενο
πρόσ. / προσ.πρόσωπο, προσώπου
προσωπ. αντων.προσωπική αντωνυμία
προστ.προστακτική έγκλιση
πρότ.πρόταση
π.χ.παραδείγματος χάριν
ρημ. επίθ.ρηματικό επίθετο
Ρήτ.Ρήτορες
Σαλ.Σαλλούστιος
σημ.σημείωση
Σιμων.Σιμωνίδης
σκυθ.σκυθικός, -ή, -ό
Σοφ.Σοφοκλής
στο ίδ.στο ίδιο
στον ίδ.στον ίδιο
Στράβ.Στράβωνας
συγκεκ. (τύπος)συγκεκομμένος (τύπος)
συγκοπτ. (τύπος)συγκοπτόμενος (τύπος)
συγκρ.συγκριτικός βαθμός
συλ.συλλαβή
Συλλ. Επιγρ.Συλλογές Επιγραμμάτων
σύνδ.σύνδεσμος
συνηρ.συνηρημένος (τύπος)
σύνθ.σύνθετος (τύπος)
συντετμ. (τύπος)συντετμημένος (τύπος)
σύστ. αιτ.σύστοιχη αιτιατική
σύστ. αντ.σύστοιχο αντικείμενο
τακτ. αριθμ.τακτικό αριθμητικό
το επόμ.το επόμενο
το προηγ.το προηγούμενο
Τραγ.Τραγικοί ποιητές
τρισύλ.τρισύλλαβη λέξη
Τυρτ.Τυρταίος
υπερθ.υπερθετικός βαθμός
υπερσ.υπερσυντέλικος χρόνος
υποθ.υποθετικός, -ή, -ό
υποκ.υποκείμενο
υποκορ.υποκοριστικό
υποτ.υποτακτική έγκλιση
φοιν.φοινικική (λέξη)
χρησιμ.χρησιμοποιείται, χρησιμεύει
Χρησμ.σε Χρησμό, Χρησμός
Χρησμ. παρ’ Ηροδ.Χρησμός παρ’ Ηροδότῳ
Ψήφ.σε Ψήφισμα