Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΙΠΠΩΝΑΞ

απ. 78.17-20 West

ὁ δ᾽ αὐτίκ᾽ ἐλθὼν σὺν τριοῖσι μάρτυσιν
ὅκου τὸν ἔρπιν ὁ σκότος καπηλεύει,
ἄνθρωπον εὗρε τὴν στέγην ὀφέλλοντα—
20 οὐ γὰρ παρῆν ὄφελμα— πυθμένι στοιβῆς.

Κι αυτός αφού ήλθε αμέσως μαζί με τρεις μαρτύρους

εκεί όπου ο επιστάτης νοθεύει το κρασί,

άνθρωπο κάποιο εβρήκε τη στέγη να σαρώνει

—γιατί δεν είχε σκούπα— με ρίζαν αστοιβής.