Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Αριστοτέλης

1 εγγραφή

Αριστοτέλης ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

«Ύμνος εις Λευκάταν» [;-1848;]

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1937. Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Ποιήματα ανέκδοτα. Επιμ.: Β. Δ. Πατριαρχέα. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι. Δ. Κολλάρος.