Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

των Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη

148. – Ψήφισμα των Ερυθραίων

Απόσπασμα από ψήφισμα των Ερυθραίων (Ιωνία)· παλαιότεροι μελετητές το χρονολογούσαν στον 4ο αι. π.Χ., νεότεροι στον 3ο. Ο δήμος αποφασίζει να επισκευάσει τον ανδριάντα του τυραννοκτόνου Φιλίτου, διότι είχε υποστεί φθορές από ολιγαρχικούς, οι οποίοι έκριναν ότι η τοποθέτηση του αγάλματος στρέφεται εναντίον τους. Για την αποκατάσταση του ανδριάντα ο δήμος αποφασίζει τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και τη δημοπράτηση του έργου.

Τα διαφαινόμενα από το κείμενο πολιτικά γεγονότα δεν είναι γνωστά από άλλες πηγές και η χρονολόγηση της επιγραφής μόνο από το σχήμα των γραμμάτων δεν επιτρέπει την ένταξη των γεγονότων σε ορισμένο ιστορικό πλαίσιο. Η αναγραφή δεν είναι σύγχρονη με τα γεγονότα, που φαίνεται ότι είχαν λάβει χώρα μερικά χρόνια παλαιότερα. Ίσως μπορούν να τοποθετηθούν μετά τη μάχη στην Ιψό (301 π.Χ.), όταν η κατάσταση στην Ιωνία ήταν πολιτικά ασταθής.

(4ος/3ος αι. π.Χ.)

ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· Ζωΐλος Χιά-
δου εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ τῆς εἰ-
κόνος τῆς Φιλίτου τοῦ ἀποκτείναντος
τὸν τύραννον, τοῦ ἀνδριάντος ἐξεῖλον
5 τὸ ξῖφος, νομίζοντες καθόλου τὴν στάσιν
καθ᾽ αὑτῶν εἶναι, ὅπως ἂν ὁ δῆμος φαίνηται
πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιούμενος καὶ μνημο-
νεύων ἀεὶ τῶν εὐεργετῶν καὶ ζώντων
καὶ τετελευτηκότων, ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχθαι
10 τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ, τοὺς ἐξεταστὰς το[ὺ]-
ς ἐνεστηκότ[α]ς ἐγδοῦναι τὸ ἔργον διαστολὴν
ποιησαμένους μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος, καθ᾽ ὅτι
συντελεσθήσεται ὡς πρότερον εἶχεν· ὑπηρετε[ῖ]-
ν δὲ αὐτοῖς τὸγ κατὰ μῆνα ταμίαν. ὅπως δὲ καθαρὸς
15 [ἰ]οῦ ἔσται ὁ ἀνδριὰς καὶ στεφανωθήσεται ἀεὶ ταῖς
νουμηνίαις καὶ ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς, ἐπιμελεῖσθαι
τοὺς ἀγορανόμους.
(W. Dittenberger, Sylloge Inscripptionum Graecarum3 283, 1-17)

 

 

Απόφαση της βουλής και του δήμου· εισήγηση του Ζωΐλου Χιάδου· επειδή στην περίοδο της ολιγαρχίας αφαίρεσαν το ξίφος από τον ανδριάντα του Φιλίτου του τυραννοκτόνου, [5] γιατί έκριναν ότι η τοποθέτηση του αγάλματος στρέφεται απολύτως εναντίον τους, για να φαίνεται ότι ο δήμος φροντίζει πολύ και μνημονεύει πάντοτε τους ευεργέτες του, ζωντανούς και νεκρούς, με τη βοήθεια της Αγαθής Τύχης, [10] να αποφασίσει η βουλή και ο δήμος· οι εξεταστές που έχουν οριστεί, να δημοπρατήσουν το έργο με λεπτομερή συγγραφή υποχρεώσεων μαζί με τον αρχιτέκτονα, ώστε να γίνει όπως ήταν προηγουμένως· να παρέχει τα αναγκαία σ᾽ αυτούς ο ταμίας του κάθε μηνός· για να είναι [15] απαλλαγμένος ο ανδριάντας από τη σκουριά και να τον στεφανώνουν κάθε πρώτη του μηνός και στις άλλες γιορτές, να φροντίζουν οι αγορανόμοι.

 

(μετάφραση Σ. Ν. Κουμανούδης - Α. Π. Ματθαίου)