Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Όροι αρχιτεκτονικής και οικοδομικής. Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία Επιβατών και Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 81-84