Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της παλήας Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Γλωσσάριο. Π», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 53-54