Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Α-Γ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 42-45