Ομάδα Εργασίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Πράξη 61 «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των Σχολικών Βιβλίων και Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή Πρόσθετου Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας»
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι.Ν. Καζάζης

Π4.2.3 Ψηφιακή διαμόρφωση της Γραμματολογίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Υπεύθυνος παραδοτέου: Β. Βασιλειάδης

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον «Πρόσωπα και θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» σχεδιάστηκε από τον φιλόλογο Β. Βασιλειάδη, ερευνητή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ο οποίος είχε την ευθύνη της γενικής επιμέλειας, των προδιαγραφών του έργου και του συντονισμού των εργασιών.

Το περιεχόμενο του έργου δημιουργήθηκε από τη φιλόλογο Κ. Δημοπούλου, η οποία κατάρτισε το λημματολόγιο, επέλεξε τα κείμενα και το πολυμεσικό υλικό των λημμάτων, επιμελήθηκε το περιεχόμενό τους, συνέταξε και εισήγαγε τα μεταδεδομένα τους, και οργάνωσε τις διασυνδέσεις τους. Στο αρχικό στάδιο υλοποίησης του έργου ο φιλόλογος Φ. Παππάς συμμετείχε στη δημιουργία του λημματολογίου και την επιλογή κειμένων και πολυμεσικού υλικού.

Η πληκτρολόγηση των κειμένων έγινε από τις φιλολόγους Γ. Γιάννου και Κ. Δημοπούλου.

Η τεχνική υλοποίηση του έργου έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).