Εξώφυλλο

Ανεμόσκαλα
Συμφραστικοί Πίνακες Λέξεων για Μείζονες Νεοέλληνες Ποιητές

Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μιαν ανεμόσκαλα. Γιώργος Σεφέρης, «“Νότες” για ένα ποίημα» (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β΄)

Ωδή έκτη
[XVI]
Αι Ευχαί

α΄

Της θαλάσσης καλῄτερα φουσκωμένα τα κύματα να πνίξουν την πατρίδα μου ωσάν απελπισμένην, 5 έρημον βάρκαν.

β΄

Στην στεριάν, στα νησία καλῄτερα μίαν φλόγα να ιδώ παντού χυμένην, τρώγουσαν πόλεις, δάση, 10 λαούς και ελπίδας.

γ΄

Καλῄτερα, καλῄτερα διασκορπισμένοι οι Έλληνες να τρέχωσι τον κόσμον, με εξαπλωμένην χείρα 15 ψωμοζητούντες·

δ΄

Παρά προστάτας να ’χομεν. Μέ ποτέ δεν εθάμβωσαν πλούτη ή μεγάλα ονόματα, μέ ποτέ δεν εθάμβωσαν 20 σκήπτρων ακτίνες.

ε΄

Αν οπόταν πεθαίνει πονηρός βασιλεύς έσβην’ η νύκτα έν’ άστρον, ήθελον μείνει ολίγα 25 ουράνια φώτα.

ς΄

Το χέρι οπού προσφέρετε ως προστασίας σημείον εις ξένον έθνος, έπνιξε και πνίγει τους λαούς σας, 30 πάλαι, και ακόμα.

ζ΄

Πόσοι πατέρες δίδουσιν, όχι ψωμί, φιλήματα στα πεινασμένα τέκνα τους, ενώ λάμπουν στα χείλη σας 35 χρυσά ποτήρια!

η΄

Όταν υπό τα σκήπτρά σας νέους λαούς καλείτε, νέους ιδρώτας θέλετε εσείς διά να πληρώσητε 40 πλουσιοπαρόχως,

θ΄

Τα ξίφη οπού φυλάγουσι τα τρέμοντα βασίλεια σας, τα ξίφη οπού τρομάζουσι την αρετήν, και σφάζουσι 45 τους λειτουργούς της.

ι΄

Θέλετε θησαυρούς πολλούς διά ν’ αγοράσητε κρότους χειρών και επαίνους, και τ’ άπιστον θυμίαμα 50 της κολακείας.

ια΄

Ημείς διά τον σταυρόν ανδρείως υπερμαχόμεθα και σεις εβοηθήσατε κρυφά τους πολεμούντας 55 σταυρόν και αλήθειαν.

ιβ΄

Διά να θεμελιώσητε την τυραννίαν τιμάτε τον σταυρόν εις τας πόλεις σας, και αυτόν επολεμήσατε 60 εις την Ελλάδα.

ιγ΄

Και τώρα εις προστασίαν μας τα χέρια σας απλώνετε! τραβήξετέ τα οπίσω· βλέπει ο θεός και αστράπτει 65 διά τους πανούργους.

ιδ΄

Όταν το δένδρον νέον εβασάνιζον οι άνεμοι, τότε βοήθειαν ήθελεν, ενδυναμώθη τώρα 70 φθάνει η ισχύς του.

ιε΄

Το ξίφος σφίγξατ’ Έλληνες— τα ομμάτια σας σηκώσατε— ιδού —εις τους ουρανούς προστάτης ο θεός 75 μόνος σάς είναι.

ις΄

Και αν ο θεός και τ’ άρματα μας λείψωσι, καλῄτερα πάλιν να χρεμετίσωσι στον Κυθερώνα * Τούρκων 80 άγριαι φοράδες,

ιζ΄

Παρά… Ε, όσον είναι τυφλή και σκληροτέρα η τυραννίς, τοσούτον ταχυτέρως ανοίγονται 85 σωτήριοι θύραι.

ιη΄

Δεν με θαμβώνει πάθος κανένα· εγώ την λύραν κτυπάω, και ολόρθος στέκομαι σιμά εις του μνήματός μου 90 τ’ ανοικτόν στόμα.