Σύμφωνα με το ΦΕΚ 862, Τεύχος Β, 8/4/2014 αναγνωρίζεται πλήρως το πρόγραμμα "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" και ορίζεται η νομοτυπική περιγραφή του προγράμματος. Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Φ.815.2/306/40937/Ζ1) σε συνδυασμό με την προηγούμενη (Υ.Α. με Aριθμό Φ.815.2/279/41778/Z1, ΦΕΚ 1430, Τεύχος Β, 30 Απριλίου 2012) που αποδίδει διδακτική επάρκεια σε όσους επιτυχώς ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, οδηγούν στην αναγνώριση της χρηστικότητας του πιστοποιητικού επιμόρφωσης που απονέμουν οι ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ως πιστοποιητικού διδακτικής επάρκειας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που επαναλαμβάνονται στο σώμα της νέας Υ.Α.)

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους. Εναλλακτικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr και αναζητήστε τα ΦΕΚ με τα παραπάνω στοιχεία.

Σημειώνουμε πως οι ανωτέρω προβλέψεις ισχύουν αποκλειστικά για το πρόγραμμα Διαδρομές Α (για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης στο εξωτερικό) που διαρκεί τουλάχιστον εννέα μήνες και πλέον περιγράφεται με λεπτομέρεια στην Υπουργική Απόφαση που αναφέρουμε. Επίσης, η αναγνώριση διδακτικής επάρκειας αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις διδασκόντων. Όσοι δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια διαθέτουν την εξειδίκευση, αλλά το ελληνικό κράτος (για τις εκπαιδευτικές δομές που το αφορούν) προκρίνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι Διαδρομές Β (εσωτερικού) αντιστοιχούν σε διακόσιες ώρες επιμόρφωσης και μοριοδοτούνται αντιστοίχως.


Τελευταία ανανέωση: 19/02/2015 11:51