Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα «Διαδρομές στη Διδασκαλία της νέας ελληνικής» διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Διευκρινίζεται πως οι παρακάτω όροι, προτάσεις και υποχρεώσεις αφορούν την ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων.

Επικοινωνία και Συμμετοχή

Ο εκπαιδευόμενος:

Σε κάθε ενότητα που συμμετέχει θεωρείται ως ενεργό και ισότιμο μέλος μιας ομάδας εργασίας και συνεργασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι ο σημαντικότερος όλων και καθοδηγείται από:

  • τους συντονιστές της ενότητας,
  • τους διδάσκοντες,
  • τον υπεύθυνο τεχνικής υλοποίησης,
  • την ομάδα υποστήριξης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
  • καθώς και από πολλούς άλλους συνεργάτες.

Έτσι, μπορεί να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μέσω του φόρουμ κάθε ενότητας (λειτουργεί ειδικό φόρουμ σε κάθε ενότητα και φέρει τον τίτλο της), εισάγοντας ένα θέμα με νήμα (thread) στο φόρουμ ή συνεισφέροντας στο νήμα άλλου συναδέρφου. Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος καλό είναι να αλληλεπιδρά με την ομάδα της κάθε ενότητας παρακολουθώντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις των διδασκόντων και των συντονιστών και προσφέροντας τη δική του ανατροφοδότηση.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος, λοιπόν, έχει προβλεφθεί η λειτουργία των ομάδων συζήτησης (fora) για κάθε ενότητα. Πρόκειται για πλατφόρμες ασύγχρονης επικοινωνίας στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συζητήσεις που εξελίσσονται με αφορμή ερωτήματα ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος που τίθενται είτε από την ομάδα των συντονιστών είτε από τους ίδιους. Έτσι ο εκπαιδευόμενος διατυπώνει τυχόν ερωτήματα ή/και παρατηρήσεις του στο forum ανακοινώσεων εφόσον αυτά έχουν γενικό ενδιαφέρον. Αν το ερώτημα αφορά κάποιο ειδικό ζήτημα ο εκπαιδευόμενος το απευθύνει σε ένα από τους διδάσκοντες της ενότητας. Γενικά η ροή διευθέτησης ενός ζητήματος είναι: Εκπαιδευόμενος -> Διδάσκων -> Συντονιστής.

Ως μέλος της ομάδας εργασίας οφείλει να τηρεί αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που δίνονται στο πρόγραμμα. Η συνεπής τήρηση του χρονοδιαγράμματος είναι σημαντική για τη ροή του προγράμματος. Οι ενότητες του προγράμματος ανοίγουν η μια μετά την άλλη. Όταν ανοίγει η κάθε επόμενη ενότητα η προηγούμενη παραμένει ανοιχτή μόνο ως προς το περιεχόμενό της. Συνεπώς ο εκπαιδευόμενος πρέπει να οργανώσει το χρόνο του ώστε να παρακολουθεί απρόσκοπτα την επιμόρφωση.

Επιμόρφωση και εκπόνηση εργασιών

Η επιμόρφωση αφορά τη συμμετοχή στην ενότητα, τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού της κάθε ενότητας καθώς και τη μελέτη του συμπληρωματικού υλικού και των παραρτημάτων. Ο εκπαιδευόμενος οργανώνει το προσωπικό του προφίλ στη σελίδα του και μπορεί να βλέπει τα προφίλ όλων των συνδεδεμένων χρηστών, να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία του συστήματος και να επικοινωνεί μέσω του φόρουμ. Κατά τη διάρκεια της μελέτης ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλους εκπαιδευόμενους, καθώς και με την ομάδα εργασίας με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων, την ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών, την παραπομπή σε υλικό εκτός του συστήματος των διαδρομών (με πρόνοια για το σεβασμό της διανοητικής ιδιοκτησίας) κ.ά. Κάθε ενότητα του προγράμματος ανοίγει με βάση το χρονοδιάγραμμα που είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του προγράμματος. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης ανά ενότητα, γίνονται ανακοινώσεις τόσο στον κοινό χώρο όσο και στο φόρουμ της συγκεκριμένης ενότητας όπου γίνεται προσπάθεια συλλογικής διευθέτησης των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος πρέπει να υποβάλει μια (1) εργασία για κάθε ενότητα που παρακολουθεί. Οι εργασίες του θα είναι συνολικά όσες και οι ενότητες που οφείλει να παρακολουθήσει. Οι εργασίες είναι ατομικές εκτός και αν δοθεί διαφορετική οδηγία από τους διδάσκοντες και τους συντονιστές της ενότητας.

To θέμα της εργασίας δίνεται από τους διδάσκοντες και τους συντονιστές της ενότητας πριν τη λήξη της ενότητας και οι επιμορφούμενοι διαθέτουν περίπου δέκα μέρες για να εκπονήσουν τη σχετική εργασία. Στην πλατφόρμα λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των εργασιών. Οι τελευταίες υπόκεινται σε διπλή αξιολόγηση: από τον διδάσκοντα και τον συντονιστή (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό).

Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται ο τελικός βαθμός συμμετοχής με βάση την επίδοση στις επιμέρους ενότητες. Χαρακτηρισμός επίδοσης δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό και συνολικά οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν σημειώσει επίδοση τουλάχιστον 60% (σε κάθε ενότητα και συνολικά) για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να παραδώσει όλες τις εργασίες για να θεωρείται ολοκληρωμένη η εκπαίδευση και να εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Αν για λόγους ανώτερης βίας (τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός που εμποδίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου ή την έγκαιρη υποβολή της εργασίας) ο εκπαιδευόμενος δικαιολογημένα επιθυμεί παράταση, απευθύνει το αίτημα αυτό, τεκμηριωμένα, στον συντονιστή της ενότητας και στην υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) μέρες. Λόγω της σημαντικής παρακώλυσης της ροής του προγράμματος από τυχόν πολλά αιτήματα παράτασης, το κάθε αίτημα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πνευματικά δικαιώματα

Kατά τη σύνταξη όλων των εργασιών απαγορεύεται αυστηρά και μπορεί να συνεπάγεται τη μη αποδοχή της εργασίας ή και τη διαγραφή από το πρόγραμμα:

Γενικά η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας άλλων δημιουργών, όπως η αντιγραφή κειμένου από τις εργασίες άλλων εκπαιδευόμενων ή προηγούμενων συμμετεχόντων του προγράμματος «Διαδρομές».

Παράδειγμα: Ένας εκπαιδευόμενος του 6ου κύκλου χρησιμοποιεί για την εργασία της ενότητας Χ υλικό από εργασία εκπαιδευόμενου προηγούμενου κύκλου χωρίς να σημειώσει πως κάνει χρήση υλικού άλλου και το ενσωματώνει αυτούσιο στη δική του εργασία ή ένας εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί υλικό από εργασία άλλου εκπαιδευόμενου στον ίδιο κύκλο.

 

Η λογοκλοπή, δηλαδή η χρήση πηγών με τη μορφή αντιγραφής και επικόλλησης κειμένου (φράση, απόσπασμα ή ολόκληρο το κείμενο από έντυπο ή ηλεκτρονική πηγή, με ή χωρίς εισαγωγικά) στην εργασία του.

Παράδειγμα:
Χρήση πηγής: Η μετάφραση ως εργαλείο μέσα στη γλωσσική τάξη δεν είναι, όμως, επ’ ουδενί «μια εύκολη υπόθεση» καθώς, όπως αναφέρει και ο Newmark, τείνει να πηγαίνει τους μαθητές σε «δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις» (1988:4-5).
Παράλειψη χρήσης πηγής: Η μετάφραση ως εργαλείο μέσα στη γλωσσική τάξη δεν είναι, όμως, επ’ ουδενί «μια εύκολη υπόθεση» καθώς τείνει να πηγαίνει τους μαθητές σε δέκα διαφορετικές κατευθύνσεις.

 

η μετάφραση στην ελληνική δημοσιευμένης, σε άλλη γλώσσα, εργασίας που παρουσιάζει ως δική του, ή η συρραφή στοιχείων χωρίς μνεία στον αρχικό δημιουργό, η αντιγραφή και χρήση μη αξιόπιστων διαδικτυακών πηγών κ.τ.λ.). Το διαδίκτυο αποτελεί μια ανεξάντλητη και σημαντική πηγή γνώσης και ειδικών άρθρων. Αθέμιτη χρήση του διαδικτύου ως πηγής πληροφοριών μπορεί να είναι η αντιγραφή/επικόλληση ολόκληρων αποσπασμάτων.

Παράδειγμα: Για την εργασία του στη διδακτική ο εκπαιδευόμενος βρίσκει ένα σχετικό άρθρο στο διαδίκτυο. Κάνει αντιγραφή και επικόλληση ολόκληρων μερών του άρθρου, τα μεταφράζει (αν είναι σε ξένη γλώσσα) και τα επικολλά στην εργασία του αυτούσια.

 

Σημειώνεται: Η συνεισφορά του εκπαιδευόμενου στην επιστημονική και ειδική γνώση είναι πολύ σημαντική. Ενθαρρύνεται η πρωτότυπη εργασία και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται σημαντικό υλικό για μελέτη μέσα από τις εργασίες του προγράμματος. Για όλους αυτούς τους λόγους ο εκπαιδευόμενος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να κάνει παραπομπές σύμφωνα με τις οδηγίες. Επιπλέον σημειώνεται πως υπάρχει ειδικό λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπής για την αποφυγή αθέμιτων συμπεριφορών.

Τέλος, αν κάποιος εκπαιδευόμενος θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό του προγράμματος σε εισήγηση/παρουσίαση/δημοσίευσή του, θα πρέπει να ζητήσει άδεια χρήσης του συγκεκριμένου αποσπάσματος και να αναφέρει την πηγή για να μην υπάρξει προσβολή ως προς το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού.

Συγκεκριμένα ζητήματα επιμόρφωσης

Λόγω της φύσης της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης που του παρέχεται στο πλαίσιο των «Διαδρομών» (από απόσταση εκπαίδευση) ο εκπαιδευόμενος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να είμαι συνεπής ως προς τη συμμετοχή/παρουσία του στο πρόγραμμα, στις συζητήσεις και στις συναντήσεις καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του προγράμματος (τεχνολογικές απαιτήσεις, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση που ελέγχει συχνά και λειτουργεί σωστά, γνώσεις πληροφορικής που απαιτούνται κ.τ.λ.). Επιπλέον, σε σχέση με τη λογική του Web2.0, ο επιμορφούμενος/χρήστης του συστήματος είναι αυτός που συνεισφέρει στη διαμόρφωση της επικοινωνίας και την ανατροφοδότηση του περιβάλλοντος.

Προσοχή: Ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή στο forum και η κοινοποίηση των παρατηρήσεων προς όλες τις ομάδες εργασίας. Είναι σημαντικό, καθώς το κοινό των Διαδρομών είναι διαφοροποιημένο, να μοιράζεται και να διαχέεται η γνώση καθώς και η εμπειρία.

 

Στο πρόγραμμα, λειτουργεί το φόρουμ του Κοινού Χώρου. Στον συγκεκριμένο χώρο συζητήσεων μπορούμε να αναφέρουμε ζητήματα γενικής φύσης, διαδικαστικά, τεχνικά, κ.ά. που δεν αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα.

Επιπλέον, φόρουμ λειτουργεί σε κάθε διαφορετική ενότητα. Συμμετέχοντας στο φόρουμ της κάθε ενότητας (μπορείτε να συμβουλευθείτε και τον Οδηγό Καλής Πρακτικής στο Φόρουμ, στον Κοινό Χώρο), συζητάμε τα ζητήματα επιμόρφωσης, εκφράζουμε τις απορίες μας και διατυπώνουμε τις προτάσεις μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν ο επιμορφούμενος δεν κάνει χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις πενήντα (50) μέρες τεκμαίρεται πως αποχωρεί από τις Διαδρομές. Αν για σοβαρούς λόγους ο εκπαιδευόμενος θέλει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα μπορεί να πληροφορήσει σχετικά τους υπεύθυνους. Σημειώνεται πως μπορεί να συμμετέχει σε άλλο κύκλο των Διαδρομών (έχει δικαίωμα για αίτηση συμμετοχής άλλη μια (1) φορά) με την επιφύλαξη ότι θα βρεθεί σε σειρά προτεραιότητας και ότι στο μέλλον η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να μην είναι δωρεάν.

Ο εκπαιδευόμενος διαθέτει δικαίωμα εναντίωσης έναντι του ΚΕΓ και των υπευθύνων του Προγράμματος στην περίπτωση κυρώσεων λόγω της παραβίασης των όρων συμμετοχής εφόσον αποδείξει αντικειμενικά πως για τη συμπεριφορά του συνέτρεχαν λόγοι ανώτερης βίας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο εκπαιδευόμενος δεν δίνει έγκαιρα την εργασία του και θεωρείται πως δεν θα την υποβάλει, ενώ η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι εκείνες τις μέρες δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους.

 

Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευόμενος οφείλει να αναγνωρίζει το γεγονός ότι «από απόσταση» εκπαιδευόμενος δεν σημαίνει «απών» εκπαιδευόμενος. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναγνωρίζουν τις δυσκολίες στην υλοποίηση της από απόσταση εκπαίδευσης, το βεβαρυμμένο πρόγραμμα όλων των ενηλίκων εκπαιδευομένων, καθώς και τις ειδικές συνθήκες συνεργασίας μέσω ενός προγράμματος που έχει συμμετοχές από όλον τον κόσμο. Παρόλα αυτά ενθαρρύνεται η θετική συμμετοχή και η στενή συνεργασία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος μέσω της ενεργού συμμετοχής και της γόνιμης ανταλλαγής πρακτικών και απόψεων.


Τελευταία ανανέωση: 19/02/2015 11:51