Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Κείμενα. Αλάομαι αλώμαι», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 153-158