Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Μελανόμορφο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 108