Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Συμπληρώματα στο γλωσσάριο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 103-112