Είστε εδώ

Κολοζώφ-Μαρκίδου Μαρία, «Η εκπαίδευση στην Κομοτηνή πριν από το 1920», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 160-168