Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της παληάς Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Γλωσσάριο. Σ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 188-191