Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Έντυπα που λάβαμε», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 192