Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Περίληψις εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 56-58