Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Π», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 199-201