Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Μ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 160-164