Είστε εδώ

Κουτσομύτης Απόστολος, «Λαογραφικά Νέας Κεσσάνης. Α΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 165-170