Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. Επαρχία και Θρακικά Χρονικά», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 89-90