Είστε εδώ

Παυλίδης Χρήστος, «Κεφαλή κόρης, προτομή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 4