Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 3-6