Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Κ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 156-157