Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό κείμενο για τη μελέτη που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1960), σ. 24