Είστε εδώ

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Η παιδεία εις τα Άβδηρα κατά την τελευταίαν εκατονταετίαν της Τουρκοκρατίας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 1 (Νοέμβριος 1960), σ. 12-16