Είστε εδώ

Perse Saint-John, «Ποιήμα για την ξένη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 500-502 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1996), σ. 270-274