Είστε εδώ

Γιοκαρίνη Κούλα, «Παρουσίες», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 70