Είστε εδώ

Πλαστήρας Κώστας, «Περί τον σύγχρονο κόσμο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 71-73