Είστε εδώ

Μουζάς Γιάννης, «Υπό την σκέπη του περιβολιού», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 69