Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ.Θ. Βαφόπουλου, Προσφορά και τα Αναστάσιμα, Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 187-189