Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γεωργίου Ν. Παλαιολόγου, Η αντίθεσις εν τη ψυχολογική ερεύνη, Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 189