Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «B.S. Bloom – D.R. Krathwohl: Ταξινομία διδακτικών στόχων (Τόμος Α΄ – Γνωστικός τομέας. Μετάφρ. Αλεξάνδρα Λαμπράκη-Παγανού) Εκδόσεις ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη 1986», Φιλόλογος, τχ. 49 (Φθινόπωρο 1987), σ. 253-254