Είστε εδώ

Παπασταμάτης Πάνος, «Ο σπουδαγμένος», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 182-191