Είστε εδώ

Παπασταμάτης Πάνος, «Η σιγή χρυσός», Εταιρία, τχ. 20-21 (Αύγουστος 1995), σ. 179-181