Φράση και σειρά των όρων της πρότασης

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης