Είστε εδώ

Δήμου Νίκος, «Πρισματική και επίπεδη ποίηση», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 420-427