Είστε εδώ

«John Berger, Η εικόνα και το βλέμμα», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 211