Είστε εδώ

Βέμη Μπίλη, «Κείμενα. Οι μαγικές σχέσεις μου με τον κόσμο», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 209-210